Sakrament chrztu świętego

Chrzest Święty
 • Uroczyście udzielany jest w I i III niedzielę miesiąca w czasie Mszy Świętej o godzinie 10.30
 • Prośbę o udzielenie Sakramentu Chrztu Świętego dziecku, rodzice zgłaszają kancelarii parafialnej w ciągu dwóch tygodni przed planowanym terminem}
Wymagane dokumenty:
 1. Metryka sakramentu małżeństwa rodziców dziecka.
 2. Akt urodzenia dziecka.
 3. Zaświadczenie z parafii zamieszkania kandydatów na rodziców chrzestnych, że mogą być dopuszczeni do tej godności.
 4.  Gdy rodzice dziecka mieszkają w innej parafii, zgoda ich księdza proboszcza na chrzest w tutejszej parafii.
W święta wielkanocne i Bożego Narodzenia
 • Sakrament chrztu świętego udzielany jest w I i II dzień Świąt w czasie Mszy Świętej o godzinie 10.30
Katechezy przed chrztem

Odbywają się w domu katechetycznym w środę przed I i III każdą niedzielą każdego miesiąca po Mszy Świętej wieczornej około godziny 19.15SAKRAMENT CHRZTU WEDŁUG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO

Kan. 855.

Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu.

Kan. 856.

Chociaż chrzest może być udzielany w jakimkolwiek dniu, jednak zaleca się, aby z zasady był udzielany w niedzielę albo wedle możności w wigilię paschalną.

Kan. 857

§1. Poza wypadkiem konieczności, właściwym miejscem chrztu jest kościół lub kaplica.

§ 2. Należy uważać za regułę, że dorosły ma przyjmować chrzest we własnym kościele parafialnym, dziecko zaś w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza słuszna przyczyna.

Kan.867

§1.Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się przygotować.

§ 2. Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone.

Kan. 868

§1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

 1. aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;
 2. aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.
CHRZESTNI

Kan. 872.

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873.

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.