Dekret z dn. 16 czerwca 2021

Warszawa, dn. 16 czerwca 2021 r.

Nr 1381/BD/2021

D E K R E T

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy
państwowe oraz postanowienia biskupów obecnych na 389. Zebraniu
Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie
z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym
z dniem 19 czerwca 2021 r. odwołuję udzieloną dnia 12 marca 2020 r. ogólną
dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę
i święta nakazane.
Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie
zobowiązani do uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej oraz
świątecznej. Osoby, które z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej
przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, powinny dołożyć starań, aby
– m.in przez lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na dany dzień
– wzbudzić w sobie pragnienie Eucharystii (por. Dies Domini, 54).
Eucharystia jest centrum życia Kościoła i to w niej zawiera się całe Jego
duchowe dobro, dlatego proszę, aby nasz udział we Mszy Świętej był nie
tylko wypełnieniem obowiązku wynikającego z przykazań, lecz także pełnym

miłości spotkaniem z Jezusem Chrystusem – Lekarzem naszych dusz
i ciał.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski